Garantija:

 1.     visām interneta veikalā http://shop.volts1.lv/ precēm garantijas apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas likumdošanu;
 2.     preces izmantot tikai atbilstoši paredzētajiem mērķiem vai lietošanas nosacījumiem, kuri ir noteikti preču lietošanas un uzstādīšanas instrukcijā;
 3.     izmantot tikai tās papildus rezerves daļas vai montāžas materiālus, kuri ietilpst preču komplektācijā vai tiek rekomendēti montāžas instrukcijā;


Preču atgriešana un apmaiņa:

 1.     pārdevējs apņemas novērst radušos ražošanas defektus viena kalendārā mēneša laikā  no pretenzijas  saņemšanas un reģistrēšanas dienas uzņēmumā (ārkārtas gadījumos pārdevējs patur tiesības pagarināt šo termiņu);
 2.     pircējam ir tiesības apmainīt preces pret tādiem pašiem vai ekvivalentiem, prasīt samazināt preču cenas, prasīt līguma atcelšanu un naudas atmaksu, gadījumā, ja no preču iegādes pagājuši mazāk kā seši mēneši;
 3.     pircējam ir tiesības vispirms pieprasīt preču apmaiņu pret tādiem pašiem vai ekvivalentiem un, ja saprātīgā termiņā apmaiņa nav iespējama, tikai tad pieprasīt samazināt preču cenas vai izbeigt līgumu un atmaksāt par precēm samaksāto naudu proporcionāli preču nolietojumam, gadījumā, ja no preču iegādes pagājuši vairāk kā seši mēneši.


Garantija nav spēkā:

 1.     ja bojājumu iemesls ir nepārvaramas varas apstākļi vai citas ārkārtējās situācijas, kuras pārdevējs vai ražotājs nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos minētās puses nav atbildīgas (piemēram, stihiskas nelaimes, kara darbība vai citi civiliedzīvotāju nemieri);
 2.     ja preces tiek izmantotas neatbilstoši paredzētajiem mērķiem vai lietošanas nosacījumiem, kuri ir noteikti preču lietošanas un uzstādīšanas instrukcijā;
 3.     ja bojājumu iemesls ir nepiemērotā papildus rezerves daļu vai montāžas materiālu izmantošana, kuri neietilpst preču komplektācijā vai nav rekomendēti montāžas instrukcijā;
 4.     ja bojājumu iemesls ir nepiemērotā sprieguma avota izmantošana, elektroapgādes un elektrotīklu traucējumi, ēku elektroinstalācijas un komunikāciju parametru neatbilstības, kā arī citi sadzīves faktoru gadījumi (piemēram, mitrums, putekļi, dūmi, kvēpi un citi);
 5.     ja precēm ir bojājumi, kuri radušies dēļ iepakojumā vai preču iekšpusē nokļuvušiem svešķermeņiem, ķīmiskajām vielām vai citiem šķidrumiem;
 6.     ja netika ievēroti preču uzglabāšanas vai transportēšanas nosacījumi;
 7.     ja preču, ierīču un komponentu uzlīmes vai iepakojums ir bojātas vai pazuduši;
 8.     ja atrastos bojājumus mēģinājis novērst pats klients vai cita nepilnvarotā persona;
 9.     ja pircējs kā pierādījumu neuzrāda atbilstošu preču pirkuma dokumentu.


Pircējam vienmēr ir jāpārbauda preču kvalitāte, daudzums un stāvoklis preču saņemšanas brīdī!

Garantija ir spēkā tikai ar pievienotajiem preču pirkšanas dokumentiem!